İş Başvurusu Beyanı

İNSAN KAYNAKLARI İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Birlik Yangın Sistemleri Eğitim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimize  internet üzerinden İnsan Kaynakları linkinden yapıla iş başvurularında başvurucuların paylaşmış olduğu: adı-soyadı, e-mail, telefon ve adres bilgisine ilişkin kişisel verileri; iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6.  maddelerinde yer alan açık rıza verilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak iş başvuru formu doldurulması şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Birlik Yangın Sistemleri Eğitim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nin Akçaburgaz Mah. Alkop San. Sit. 1592. Sok. A/5 Blok NO:2 Esenyurt / İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da info@birlikyangin.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz. 
                                        
 

markalar1 markalar2